vhd、vmdk、qcow2、raw、vhdx、qcow、vdi或qed格式的镜像的相互转换

参数链接

通过qemu-img工具转换镜像格式_镜像服务 IMS_最佳实践_转换镜像格式_华为云 (huaweicloud.com)
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ims/ims_bp_0030.html

qemu-img for WIndows - Cloudbase Solutions
https://cloudbase.it/qemu-img-windows/

阿里云qcow2镜像转vmdk,导入ESXi - 唐际忠 - 博客园 (cnblogs.com)
https://www.cnblogs.com/tangjizhong/p/12559710.html

标签: none

添加新评论